Президенттик шайлоону карап туруп Тайторунун чабышы эске түшөт…

Айкөл Манас өлгөндө атасы Жакып калыс боло албай, “өрдөк жокто чулдук бий” болушуп Ордонун ичинде ырк кетип, ал тургай Абыке менен Көбөш жеңеси Каныкейди талашып ага далай кордукту көрсөтүшөт. Коргоп калаар Манасы жок же Чубак, Алманбет, Сыргак жок каралуу Каныкей далай басынууга тушугат. Кезинде Манас баатырга чеп болуп келген Нарындын Ат-Башысындагы кан Жолой 90дон өтүп көзүнүн курчу кетип, билегинин кубаты кайтып калган. Жалгыз Бакай эмне кыла алмакчы? Ошондо Каныкей Кошой менен Бакайдын кеңешинен кийин Тайбуурулду минип, бешиктеги Семетейин алдына өңөрүп алып, көзүнүн жашын көлдөтүп түн карайып калганда төркүндөрүнө – Бухарага качууга аргасыз болот. Бирок, акылдуу Каныкей ал жакта тынч жатып калган жок. Тажик элине “жаш Семетейдин зоболосун көтөрөйүн”, “Айкөл Манастын арбагын эскерейин”, “Кыргыздын намысын алайын” деп Манас өлгөндө Кошой бабасы анын азасына жетелеп келген Тайторуну төркүндөрүнүн каршылыгына карабай чоң аламанга кошот. “Семетейдин зоболосу көтөрүлөөр бекен, Манастын арбагы колдоор бекен?” деп. Марага келе жаткан күлүктөрдү турнабай салып караса Тайтору 60 аргымактын сонунда араң келе жатат. Санаага баткан Каныкей бир аз өтүп кайрадан дүрбү салып караса Тайтору баягы 60 аргымактын кыйласын артка калтырып, башын жерге салып бир башкача чуркап келе жатат дейт. Көрсө Тайторунун денеси ошондо жибип, ошондо күүсүнө келген экен, кайран жаныбар! Акыры марага башка күлүктөрдөн чай кайнам убакыт эрте келет…

… Ошол сыңары азыр хан такты үчүн болгон чоң аламанда Кыргызстандын өсүп-өнүгүүсү үчүн жаралган кайсы азаматыбыз “азыркынын Тайторусун” минээр болду экен?

Булак: “Айгай-пресс”

Ой-пикир жок

Жооп калтыруу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *