Menu

КООМ

Акматов Маматкадыр, изидөөчү-илахиятчы: Арбак деген ким?

Көптөгөн миң жылдар бою адам баласы өзү үчүн эң негизги маселе болуп эсептелген–адамдын өзү ким жана эмнеден турат, ааламда ал өзү жалгызбы, эмне үчүн ага эң чоң мүкүнчүлүктөр берилген? деген суроолорго анык жооп таба албай келет.

Кудай адамзатты жараткандан бери алардын ички рухий жан дүйнөсүнүн өнүгүшүнө: ниетине, пейилине, билимине жана аруулугуна жараша же сыйлап, же жазалап өнүктүрүп келет, ал эми өнүгүү таба албагандарын жоготуп да жиберет. Канчалаган элдер тарых барагынан жок болуп кеткендиги көпчүлүкө маалым. Ал эми кыргыз эли байыркы элдерден экенин дүйнө жүзү эбак билип бүткөнү менен, биз кыргыздар гана буга анчейин маани бербей келебиз. Элибиз колдонуп жүргөн 24 миң жыл мурда ташка чегип калтырган Кыргыз календары буга далил десек болот.

Кыргыз элин бирде гуздар, бирде огуздар, бирде гунндар, бирде хунндар деп атап келишкени эле көптү билдирет. Эмнеге бул эл эзелтен бери жоголуп кетпей жашап келе жатат? деген суроо туулушу табигый. Балким бул элдин жоголбой жашап келүүсүнө кыргыздардын аруулугу; пейили менен ниетинин тазалыгы, билими менен жан дүйнөсүнүн тереңдиги, кудайчылдыгында болуп жүрбөсүн.

Элибиз эзелтен Кудайды жүрөгүнүн тереңинде сактап, Ага чын дилден кайрылып, түздөн-түз байланышып, жасалмалуулукка, курулай жаттап алууга эч качан жол берген эмес. Атурсун элибиз Аллах деген сөздүн кыргызча котормосу Жаратуучу деген сөз экендигин эзелтен билип, ОО Жараткан деп тикелей кайрылгандыгына эмне дейбиз. Мисалы: “Аллахи тахвили аьла” деген сөзү “бардык нерселерди эң мыкты кылып кайталап Жаратуучу”  деп которулат.

Ал эми ислам дини пайда болгондо кыргыз делегациясы боз үйүн жүктөп, Арабияга Мухаммед пайгамбарыбызга барып, ислам динин түшүнүп жеткенден соң, исламды өз эрки менен кабыл алган. Андыктан ислам динин жайылтууда араптар менен кытайлар ортосундагы  751-жылкы эң чоң Талас согушунда кыргыздар араптар тарабында согушуп, кытайларды жеңишкен жана динди жайылтууда үлкөн салым кошушкан.

Дагы бир кызык жери адамдын түзүлүшүн адамзат алиге чейин так биле албай келсе, кыргыз эли Адамдын структуралык түзүлүшү 4 субстанциялык элементтен тураарын эзелтен билишкен экен. Аллах адамдын Денесин гана көзгө көрсөтсө, ал эми периштеге окшош Жанын, Рухун жана адамдын негизги бөлүгү болуучу Өзүн көзгө көрсөтпөй койгон.

Адамдын Өзүн кыргыздар Өзөгү, Асылзаты, атурсун Шайы деп аташса, адам өлгөндөн кийин анын Өзүн Арбак деп айтышкан. Алигиче динайатчылар адамдын Нафси адамдын Өзү экендигине карабай, анын “алкым, кекиртек” деген экинчи кошумча маанисин гана колдонуп, динде терең адашууга жол беришүүдө.

Адамдын Өзүн эми гана түшүнүп келаткан орустар болсо аны жакындан бери “Сущность человека” деп атай баштаса, англис тилинде акыркы жылдары “Хайспирит”(Хай—Жогорку, Спирит-Рух) “Рухтан жогорку”  деп аташып, Өзөктүн ролун өтө жогорулатып да жиберишти.

Адамдын Руху адамдын Өзүн(Өзөгүн) туура жолго баштоого милдеттендирилсе, Шайтан тескери жолго түртөт. Ал эми Кудай адамдын Денесин сактап, зоруктурбай, оорутпай, өлтүрбөй, иштетип турууга Жанды(Жан ибн-Жанды) милдеттендирген. Ошондуктан адамдын Руху, Жаны жана Денесинин сунуш-каалоолоруна карай бардык акыркы чечимдерди адамдын Өзү кабыл алат жана ал адамдын негизги бөлүгү болуп эсептелет.

Адамдын Өзү, Руху жана Жаны көзгө көрүнбөгөндүктөн адамдар аларга анчейин маани бербей, адамдын көзгө көрүнгөн Денесин гана мыкты үйрөнүшүп, Дене адамдын негизин түзөт деген натуура түшүнүккөберилип кетишкен. Дене чындыгында бир жолу гана Жарык дүйнөдөжашап өтүп, топуракка кошулуп жок болуп кетүүчү адамдын субстанциялык элементи–органы.

Ал эми адамдын Өзү Жарык дүйнөдө жашап бүтүп, ал Наркы дүйнөгө өткөндөн кийин кыргызча Арбак деп аталып, адамдын Жарык дүйнөдөгү ишмердиги үчүн эсеп-кысап берет. Ошондуктан Арбак о дүйнөдө да бата-дуба жана сооптуу иштерге муктаж болгондуктан, ага тирүүлөр бата- дуба жана сооптуу иштерди багыштаганы оң. Эгер Арбак сөзүн колдонуудан чочуласаңар, анда ошол инсандын өзүнө деп, же атын айтып багыштасаңар болот, анткени дем алууда жүргөн Рухтун бата- дубаңыздын адамдын өзүнө жеткирип берүүсү оорураак. Андан кийин же сыйлык, же жаза алып, адамдын Өзү болуп  кайрадан тирилип, жаңыдан жаралып жаткан түйүлдүккө-Денеге кошулат.

Соң Жараткандын алдына дем алууга кеткен Рух менен Жанды кайрадан өзүнө кошуп алып, Жарык дүйнө жашоосуна  кайрадан  тирилип келет. Ыйык китептердеги адамдын кайрадан тирилүүсүн айрым адамдар менен динаятчылар туура чечмелей албай, адамдын Денесинин кайрадан тирилип келишин бейпайда күтүп, убара болуп, издеп жүрүшөт.

Чындыгында адамдын Денеси Жарык дүйнөдө бир гана жолу жаралып, жашап, карып, жараксыз болгондон кийин топуракка кошулуп, жок болуп кетүүчү орган болуп эсептелет. Ошондуктан Дененин тирилип келишин миңдеген жылдар бою күткөнүңүз менен ал эч качан тириле албастыгын билип койгонуңуз абзел! Ал эми адамдын Арбагы кайрадан тирилип, Жарык дүйнөгө Өзү болуп аталып келип, тирүү жашоодо өсүп-өнүгүп, жеткилеңдешип бара берет. Өсүп-өнүккөн инсан акырында Аллахтын алдына жетип барып, анын орунбасар-жардамчысына айланып жана бүткүл Барлыкка ээлик кылуу жана башкаруу укугуна ээ болот!

Байкап көрсөңуз, ар бир муундун  мурункусунан акылдуураак,өнүккөн болуп келүүсүнүн себеби да ошондо.

Кудай таануу багытында ар тараптуу терең билим алып, өзүн өзү аруулап, агартуучулук иштерин натыйжалуу алып баруу менен динди мыкты түшүнө алсак, анда керемет кылып жаратылган инсан Аллахтын колдоосуна ээ болуп, Жараткандын жардамчы-орунбасары деңгээлине чейин жетип баруу укугуна ээ болот!    А бирок Кудайдын сөзү өтө татаал болгондуктан маанисин түшүнбөй, курулай жаттап алып, Кудайга тез жетем деп оңой жолду тандап алып, кожо көрсүнгө ибадат кылуу менен иш алып баруу өтө аянычтуу окуяларга алып келиши табигый көрүнүш.Себеби Көк(коинат) кулпуна ар кимдин ачкычы түшө бербейт. Ар кимге ибадат илхамы бериле бербейт. Бардыгы окуганы менен баары уга бербейт, көпчүлүк укканы менен баарына жуга бербейт…

Ал эми Аллах инсандын эрк-ыктыярын өзүнө берип, эч качан бузбайт. Атурсун Аллахка акаарат кылып жаткандардын да жанын заматта Ал алып койбойт, а балким ушул “тентек пендем” Менин алдыма баарибир оңолуп, чыныгы инсан болуп жетип келет деп  зарыгып күтө берет…

Ар бир инсандын Көктө күзөтүүчүсү бар. Эч ким эч нерсени жашырып кыла албайт, кылынган кылмыш болсо жазасыз калбайт. Демек күч колдонуп, диний экстремизм жана терроризм аркылуу динди мажбурлап жайылтуу Аллахтын каалоосуна каршы келип, Жараткан тарабынан ал кимсе жазаланышы шексиз!

Ал эми элибиз менен президентибиздин колдонуп жүргөн “арбак” деген сөзүнүн аналогу дүйнө жүзүндө жок, ошондуктан бул сөз келечекте дүйнөлүк лексикондон орун алып, адамдын өзүн түшүнүүдө чоң рол ойнойт.

Акматов Маматкадыр, изидөөчү-илахиятчы    

Ош шаары, 9 ноябрь 2016 жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабула: Күлкү кана

Үч мас киши такси токтотуп отурушуптур,
Таксист азилдешип жайынан жылдырбай от алдырып беш минутча туруп:
-Келдик, түшкүлө – десе
Бири рахмат айтып түшүп кетиптир, экинчиси акчасын төлөп түшүп кетиптир.
Үчүнчүсү таксистин башына бир коюптур.
Таксист муну сезип калды окшойт деп ойлоп турса, тиги:
– Ушунча кишинин өмүрүнө жоопкер экениңди билесиңби?
Экинчи мындай катуу ылдамдыкта айдабай жүр, деп түшүп кетиптир.

Коррупционер чиновниктин уулу  үйүнө ыйлап келет экен, адеп сабагынан эки алдым деп.

Атасы баласына адепти үйрөнүп алсаң болот эле го, кел мен сага адепти үйрөтөйүн дейт экен.
-Мисалы, көчөдө бара жатасың, алдыңдагы адам акчасын түшүрүп байкабай кетип жатат.
Мынаке, адеп деген ушул жерде башталат!
Сен ал акчаны алдың, аны сен өзүң эле пайдаланышың керекпи же бир досуң менен бөлүшүшүң керекпи деген экен атасы.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев аялын текшерип көрөйүн деп

“мени сүйөт бекен, же сүйбөйт бекен” деп план кылат.
Анан аялы үйдө жокто кат жазып баштайт:
“мен кеттим, сени менен ажырашам, сени менен жашай албайм” деп,
катты бөлмөсүндөгү тумбочканын үстүнө коюп, өзү дивандын астына жашынат.
Бул кичинекейлерди оюну экенин түшүнсө да, жубайын текшергиси келет.
“Жубайым менин кеткениме кайгырабы?! деп.
Аялы үйүнө келип, бөлмөсүнө кирип катты алып окуйт.
Анан калем сапты алып, жанагы катка бираз жазат.
Аял телефонду алып:
-Алло,жаным кандайсың?, элестет тиги өзү эле кетип калыптыр,
эмнеге ушуга турмушка чыкканыма өзүм да түшүнбөйм, эми мунун баары артта, эми сен барсын!
Азыр барып калам, жолугабыз, деп сүйлөшөт!
Шкафты ачып сонун кийимдерин кийип, бийлеп үйдөн чыгып кетет!
Аялы кеткенден кийин, ыйлап дивандын астынан чыгып, ачуусу келип, шайы кетип, эмне кылаарын билбей,
катты алып окуйт. Катка аялы минтип жазган болот:
– Жаным мен сенден башка эч кимди сүйгөн эмесмин, сүйбөйм дагы, Сени сүйөм ошол үчүн сага турмушка чыккам.
ДИВАНДЫН АСТЫНАН БУТУҢ КӨРҮНүП ТУРАТ, чык! МЕН ДҮКӨНГӨ НАНГА КЕТТИМ, азыр келем ТАМАКТАНАБЫЗ! деп жазган болот!

Азраил (жан алгыч периште) бир депутатка келип, сенин дүйнөдөгү убактын бүттү, жаныңды алганы келдим дейт.

Депутат жалдырап жалбарып мага беш жыл дагы убакыт бер дейт. Азраил макул болуп кетет.
Депутат депутаттык мөөнөтү бүтүп, учкуч болуп иштей баштайт. Арадан беш жыл өтүп, адам асманда самолетто бара жатканда азраил келет.
– Сенин убактын бүттү, жаныңды алам!
– Жок, бул жерде менден башка 120 жүргүнчү бар, алар эмне болот дейт депутат учкуч.
Азраил,
– Силердин баарыңарды бир самолетко араңдан чогулттум, чогултам деп кандай кыйналганымды бир билсең!

Булак: Фабула 

Азамат Байматов, “Кайрымдуу бол” кайрымдуулук фондунун төрагасы: “Жеңил жашоону көздөгөн эркек жарып деле кетпейт”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй.

Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

 • Мен бул маселени өтө чоң көйгөй деп ойлойм,  эмнеге дегенде биз бүгүнкү күндө жоопкерчиликти жоготуп жатабыз. Эркектер аялын эмес, бала-чакасын таштап кетип жаткандыгы жүрөк оорутат. Намысыбыз жоголуп баратат,  биз намыстуу улуу кыргыздын урпагы экенибизди унутпасак. Биздин кайрымдуулук иштерибиздин  80 пайызы ушул көйгөйгө кабылгандар болуп саналат.  Себеби   баласы майып төрөлүп, анан аялы экөөнү таштап басып кеткендер же жубайы ооруга чалдыгып майып болуп калса таштап кеткендер.  Адам тагдырын Аллах жазат, аял менен эркектин баш кошуусу да  Аллахтын буйругу менен. Өз никесине кыянат кылып, өзүн ойлоп жеңил жашоону көздөгөн эркек жарып деле кетпейт.  Анткени өмүрлүк жубайын,  бала-чакасын,  ата-энесин нааразы кылган эркек эч качан жыргабайт.
 • Булак: Фабула 

Азамат Байматов, “Кайрымдуу бол” кайрымдуулук фондунун төрагасы: “Жеңил жашоону көздөгөн эркек жарып деле кетпейт”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй.

Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

 • Мен бул маселени өтө чоң көйгөй деп ойлойм,  эмнеге дегенде биз бүгүнкү күндө жоопкерчиликти жоготуп жатабыз. Эркектер аялын эмес, бала-чакасын таштап кетип жаткандыгы жүрөк оорутат. Намысыбыз жоголуп баратат,  биз намыстуу улуу кыргыздын урпагы экенибизди унутпасак. Биздин кайрымдуулук иштерибиздин  80 пайызы ушул көйгөйгө кабылгандар болуп саналат.  Себеби   баласы майып төрөлүп, анан аялы экөөнү таштап басып кеткендер же жубайы ооруга чалдыгып майып болуп калса таштап кеткендер.  Адам тагдырын Аллах жазат, аял менен эркектин баш кошуусу да  Аллахтын буйругу менен. Өз никесине кыянат кылып, өзүн ойлоп жеңил жашоону көздөгөн эркек жарып деле кетпейт.  Анткени өмүрлүк жубайын,  бала-чакасын,  ата-энесин нааразы кылган эркек эч качан жыргабайт.
 • Булак: Фабула 

Топчубек Тургуналиевдин 75 жылдыгына карата: Түбөлүк демократтын татаал жолу

(Башталышы мурунку санда)

Төртүнчү. Аны 1994-жылы майда БГУга ректор кылып дайындашат.Бийликтегилер ушинтип майлуу-сүттүү кызмат берип койсок, башкаларчылап алданып, оппозициячылдыгын таштап, оозу жабылып калат деп ойлошкон. Бирок, ал жаалдуу оппозициячылдыгынан кайтпады. Ошол убактагы өкмөт башчысы А. Жумагуловду этектеп жүрүп, 7 миллион сом бөлдүртүп, университеттин жаңы имаратын бүтүртүп салды. Анан бийликтегилер “же биз менен болуп, оппозициячылдыгыңызды таштаңыз, же ректорлуктан кетиңиз” деп ультиматум коюшканда, ал өз арызы менен университеттен кетип калган.

Бешинчи. Биринчи үй-бүлөлүк башкаруу убагында жаалдуу оппозицияны жетектегендиги үчүн Топчубек Тургуналиевич үч жолу түрмөгө камалып, жалпысынан 1384 күн абакта отурду, 9 ай 8 күн Баткенде саясый сүргүндө жүрдү. Алты ирет административдик жазаларга кириптер кылынды. Анын тилектештеринин биринин үйүнөн барденке табылса, ал президентти тактан кулатуу үчүн 9,5 миң боевик, БТРлерди, ракеталарды даярдаган деп, дагы бирөөсү жер төлө казса, ал Акаевди камаганга казылган зындан, БГУда иштеген менен тымызын СНБынын агенти болуп жүргөн бирөө университеттин кассасынан (Т. Тургуналиев ректор болуп турган) студенттик базар ачып, окуу жайды байытабыз деп 10 миң доллар алып, атайын кызматтагылардын шыкагы менен атайылап бербей койсо, мамлекеттик кылмышкер дешип, жалпысынан 28 жылга соттошту. Бирок, сынган да, айрым ортомчул кутумдар “президентке кат жазсаң эле, ал сени дароо чыгарып жиберет” дегендерине карабастан ал Акаевден кечирим сураган да жок. Анын ийилишин, сынышын күтө берип жадашканда кайра өздөрү бошотууга аргасыз болушту. Анысы менен чыныгы эрктүүлүктүн, кайраттуулуктун үлгүсүн көрсөттү. Анын бошотулушунда ошол убактагы АКШнын биринчи айымы, азыркы президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун да салымы болгон. Анткени, ал Кыргызстанга келгенде бир катар эл аралык уюмдардын өтүнүчтөрү боюнча Аскар Акаевге үч жолу эл аралык “Ардактуу абийир туткуну” наамын алган Топчукебизди түрмөдөн чыгаруу сунушун айткан экен.

Биз 2005-жылы августта Топчубек Тургуналиевге байланышкан кылмыш иштер Жогорку Сотто кайра каралганда ага бир нече күн катышканбыз. Он миң доллар жөнүндө маселе көтөрүлгөндө Т. Тургуналиевдин: “ошондо БГУда ар орунга 4–5тен абитуриент болуп жаткан. Эгерде менин акча жегим эле келсе, эки чөнтөгүмө жүздөн 200 миң долларды солоп чыгып, жашасын кеменгер Акаев!- деп койсом, мага эч ким тийишмек эмес”- дегени эсибизде. Чын эле миллиондорду жешкени менен бийликти жактагандары үчүн канчалар жеп-ичкендеринин, чачкандарынын издерин жашырып кетишти.

Алтынчы. Топчубек Тургуналиевич түрмөдөн чыккандан кийин “Акаевге-отставка, эл үчүн-реформа” кыймылынын жетекчилеринин бири катарында биринчи үй-бүлөлүк бийликти кулаткандардын алдында жүрдү. Ал Акаевдей эле Бакиевди да үч жылдай колдоду. “Балаң Максимдин тизгинин тарт, болбосо аның Айдардан калышпай баратат” деп экинчи ажонун бетине айткандардын бири болду.Бирок, К. Бакиев “кысталакты Россияга тагаларына кубалап жиберсемби” деп кейимиш болгон менен эч кандай чара көрбөй, анын экинчи үй-бүлөлүк бийликти орноткондугуна, биротоло коррупциялашып кеткендигине көзү жеткенден кийин ага каршы элдешкис оппозицияга өтүп, 2010-жылдагы экинчи элдик революцияда убактылуу өкмөттүн мүчөсү болду. Ал жерден Жаратылышты коргоо жана токой чарба агенттигине жетекчи болуп барып, Ысык-Көлдө бийликтеги браконьерлер кырган 44 аркар, кулжанын, кыйылган карагайлардын жаңжалын чындап териштире баштаганда аны ал жерден тезирээк кетирүүгө ашыгышты.

Жетинчи. Топчукебиз 70тен ашкандан бери саясаттан четтеп, И. Арабаев атындагы университетте ачылган Манастаануу институтуна жетекчи болуп, бардык энергиясын “Манасты” пропагандалоого жумшоодо. Ал боюнча аспирантураны ачты, журналды, китептерди чыгарууда.Азыр институтту академияга айландыруунун аракетин көрүүдө. Мурда ал саясаттын фанатиги болсо, азыр ал “Манастын” фанатигине айланды.

БАКЫРЧАК НАРДЫН БАРЫ ЖАКШЫ

Топчубек Тургуналиевич— максималист, болгондо да “Гүлсараттагы” Танабайдай дайыма эталондук чындыкты, аптекадагы таразадай тактыкты, кара кылды как жарган адилеттүүлүктү талап кылып, принципиалдуу маселелерге келгенде эч кандай компромисстерге баргысы келбеген супер максималист. Ошон үчүн аны жактырбагандар жетишерлик, туруктуу соратниктери аз, айрым кыялдарын достору түгүл үйүндөгүлөрү деле жактырышпайт. Ли Куан Ю айткандай, адамдардын басымдуу көпчүлүгү, болжол менен 90 пайызы инерттүү, бир идея үчүн куугунтукталып, камалмак түгүл, күндөлүк тиричиликте деле бир нерсеге баш ооруткусу, бирөөгө жаман көрүнгүсү келбейт, аларга курсактын тойгону, күндүн өткөнү гана эсеп. Бирок, элибизде “бакырчак нардын бары жакшы” деп айтылгандай, илимде жана адабиятта¸маданиятта өз иштерине фанатиктердей берилгендер гана ачылыш жасашкандай, коомду да топ жарган пассионарлар гана жаңыртышат, бурлактардай азап менен алга сүйрөп, сормо саздан жылдырышат. Аларсыз коом алга эмес, тез эле артка кете баштайт. Коомду Плюшкиндер, банкирлер эмес, жылаңач идеалисттер өзгөртүшөт. Андай адамдар болбосо, адамзат феодалдык түзүлүштөн алигече бери чыкмак эмес, ал эми республикабыз эбак эле үй-бүлөлүк эмес, монархиялык башкарууга кирип кетмек. Андай адамдары жок элдердин акырындап ырыстары түгөнүп, келечеги бүтөлөт.

Бул өңүттөрдөн алганда “Түбөлүк демократтын” аткаргандары, коомдогу орду эбегейсиз. Ал жөнүндө айтыла турган сөздөрдүн, бериле турган баалардын баары алдыда. Биз макалабызды жыйынтыктап жатып, бар болуңуз, Топчуке! Бакырчаак нардын бары жакшы дегибиз келет.

Папан Дүйшөнбаев

Булак: Жаңы Ордо 

 

 

 

 

 

 

Максатбек Эгембердиев, ЖКнын депутаты: “Аялдын колун карап өзүнүн жанын багуу исламга да туура келбейт”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй.

-Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

-Эркек бул үй-бүлөнүн кожоюну, ошондуктан аялын, бала-чакасын кароо жана камсыздоо эркектин милдети. Аялдын колун карап өзүнүн жанын багуу Исламга туура келбейт. Негизинен уул кыздарыбызга Аллах өзү ыйман берсин. Түшүндүрмө  иш-чараларын жүргүзүп дуба кылалы. Коомдогу эркектин орду боюнча түшүндүрмө  иш-чараларын жүргүзүп дуба кылышыбыз  керек.

Булак: Фабула 

Максатбек Чакиев, “Айкүр” федерациясынын баш катчысы: “Эркек оокат табыш керек, ал эми аял бала багыш керек”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй. 

Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

 • Кыргыз калкы эзелтеден бери жоокер эли катары жашап келген. Биздин калктык структурабыз жоокердин системасында куралган:
 1. Канаттар.
 2. Уруулар.
 3. Уруктар.
 4. Тукумдар.

Жоокерлик болгондон кийин бизде намыстык баалуулук өтө бийик турган. Эркектин намыстуулугу эмнеде? Биз жазган «Кыргыз Кодекси» китебинен үзундү берип коеюн:

 • Эрди намыс өлтүрөт,
 • Коёнду камыш өлтүрөт.
 • Эр намысы – эл намысы.
 • Эр жигитке өлүмдөн да уят өйдө.
 • Эр жигит эл намысын сактайт, бекинип жатпайт.
 • Эл ыйык, элден чыккан суюк.
 • Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 • Баатыр жол баштайт, чечен сөз баштайт.
 • Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 • Баатыр жоодо таанылат, чечен доодо таанылат.
 • Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.
 • Малыңды эмес – намысыңды сакта.

Бул көйгөй. Баары  ар бир эркектин эркектик мүнөзүндө. Эркек оокат табыш керек, ал эми аял бала багыш керек.

Булак: Фабула 

 

Максатбек Эгембердиев, ЖКнын депутаты: “Аялдын колун карап өзүнүн жанын багуу исламга да туура келбейт”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй.

-Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

-Эркек бул үй-бүлөнүн кожоюну, ошондуктан аялын, бала-чакасын кароо жана камсыздоо эркектин милдети. Аялдын колун карап өзүнүн жанын багуу Исламга туура келбейт. Негизинен уул кыздарыбызга Аллах өзү ыйман берсин. Түшүндүрмө  иш-чараларын жүргүзүп дуба кылалы. Коомдогу эркектин орду боюнча түшүндүрмө  иш-чараларын жүргүзүп дуба кылышыбыз  керек.

Булак: Фабула 

Максатбек Чакиев, “Айкүр” федерациясынын баш катчысы: “Эркек оокат табыш керек, ал эми аял бала багыш керек”

Намыска бек кыргыз жигиттеринин айрымдары азыркы жашоонун шарына туруштук бере албай аялдардын артынан жан бакканга өтүп жатышы көйгөй эмей эмне. Өзгөчө башка өлкөгө иш издеп кеткен киши болуп үй-бүлөсүн оңой эле таштап, ал жактан чала тааныш бирөөнү алып же үстүнө кирип алуу,  кыргыз мырзаларына таандык көрүнүш болбошу керек го. Бирок тилекке каршы бул болуп жаткан көрүнүш. Мунун кесепети көп кайгылуу окуяларга алып келип жатат. Кыргыз жигиттеринин майдаланып аял мүнөз болуп, жалкоолукка алдырып баратышы бул – олуттуу көйгөй. 

Аялдын этегин кармап күн көргөн эркек,  эркекпи?

 • Кыргыз калкы эзелтеден бери жоокер эли катары жашап келген. Биздин калктык структурабыз жоокердин системасында куралган:
 1. Канаттар.
 2. Уруулар.
 3. Уруктар.
 4. Тукумдар.

Жоокерлик болгондон кийин бизде намыстык баалуулук өтө бийик турган. Эркектин намыстуулугу эмнеде? Биз жазган «Кыргыз Кодекси» китебинен үзундү берип коеюн:

 • Эрди намыс өлтүрөт,
 • Коёнду камыш өлтүрөт.
 • Эр намысы – эл намысы.
 • Эр жигитке өлүмдөн да уят өйдө.
 • Эр жигит эл намысын сактайт, бекинип жатпайт.
 • Эл ыйык, элден чыккан суюк.
 • Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 • Баатыр жол баштайт, чечен сөз баштайт.
 • Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс үчүн өлөт.
 • Баатыр жоодо таанылат, чечен доодо таанылат.
 • Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.
 • Малыңды эмес – намысыңды сакта.

Бул көйгөй. Баары  ар бир эркектин эркектик мүнөзүндө. Эркек оокат табыш керек, ал эми аял бала багыш керек.

Булак: Фабула 

 

Мирбек Калданов, маркум Руслан Абасовдун бир тууган иниси: "ИИМ министри убада берет, бирок иш алга жылбайт"

2014- жылы 27-мартта Токмок шаарынын кичи райондорунун биринде кикбоксер Руслан Абасовдун машинасы жардырылган. Спортчу ооруканага жетип көз жумган. ИИМдин маалыматы боюнча кылмыш иши учурда тергөөдө. Кечээ жакында ИИМ министри Кашкар Жунушалиев маалымат жыйын учурунда аталган кылмыш иши жыл аягына чейин ачыкталаарын айтты.

– Мурдагы ИИМ минитри Мелис Турганбаев министр болгондо айткан: “Жакынкы айларда Руслан Абасовдун кылмыштуу өлүмүнүн бети ачылат, мен иштин аягына чекит коем” – деп. Иштеди, бир топ иштеди. Бирок иштин бетин ача алган жок го. Азыркы министр Кашкар Жунушалиевдин министр болгонуна жарым жылга жакындап калды. К. Жунушалиев да айткан: “Кылмыштын бети ачылат” – деп. Кана ачылганы?
-Ишти иликтеген ИИМдин өкүлдөрүнө кайрылып жатасызбы?
– Кайрылып эле жатабыз. ГУБОПтун жетекчисине, тергөөчүгө барып жатып тажадык. Качан барбайлы бир эле жоопту айтышат. “Иштеп жатабыз, иш тергөөдө” – деген.
– Кашкар Жунушалиевдин өзүнө барып жолуктуңузбу?
– Жок, Кашкар Жунушалиевге жолуга элекмин. Мурунку министр Мелис Турганбаевге жолуккам.
-Кашкар Жунушалиев кечээки маалымат жыйынында кылмыш иши жыл аягына чейин ачылып калышы мүмкүн экендигин билдирди го…
– Министр маалымат жыйынын берип жатканда мен интернеттен түз эфирден көрүп жаттым. Эмнегедир Кашкар мырза деле оозу бош жооп берди. Мен анын жообуна канааттанган жокмун. Башында айтпады беле. “Буйрук берген адам табылды, ал издөөдө” – деп. Кана ошол адам?
– Байкеңизди ким өлтүргөн болушу мүмкүн?
– Аны мен билбейм. Бирок ушул өлтүргөн болушу мүмкүн деп кимдир бирөөлөрдөн күмөн санайм. Тергөөчүлөрдө материал бар. Алар толук болбосо дагы, кандайдыр бир деңгээлде ким күнөөлүү экенин билишсе керек.
– Агаңызга мурда кол салуулар болгон эмес беле?
– 2010-жылдагы революциядан кийин кол салууга аракеттер болуп байкем “Мага ушундай кол салуу болгону жатат” – деп ИИМдин өкүлдөрүнө кайрылган. Бирок ИИМдин өкүлдөрү, укук коргоо органдары байкемдин өтүнүчүн орундатып, эч кандай чара көрүшкөн эмес. Бир адамды күнөөлөп, ага издөө жарыялап коюшкан.
P.S Маек берген Мирбек Калданов сүрөтүн чагылдырууну туура көргөн жок
Мирлан Алымбаев

Булак: Фабула 

Меню