Menu

Абу Али ибн Сина: Каалаганымдын бардыгын камтыш үчүн Кудайдан эмне сурасам болот?

Бөлүшүү:

Сурадым: Каалаганымдын бардыгын камтыш үчүн Кудайдан эмне сурасам болот?

Ал айтты: Үч нерсени – ден соолукту, кубаттуулукту жана коопсуздукту- деди ал.

Сурадым: Мен ишимди кимге өткөзсөм?

Ал айтты: Өткөзгөн ишиңе татыктууга.

Сурадым: Кимден чочулобоо керек?

Ал айтты: Сага суктанбаган досуңан.

Сурадым: Ар дайым көңүл бурууга эмне татыктуу?

Ал айтты: Ишке алек болуу.

Сурадым: Жаш кезде эмнени жана карыганда эмнени жасаган дурус?

Ал айтты:  Жаш кезде билим алып, карыганда аны колдонуу керек.

Сурадым: Калк алдында адамды эмне басынтат?

Ал айтты: Өзүнүн жөндөмдүүлүгү жөнүндө сөз салуу.

Сурадым: Татыксыз достон кантип кутулууга болот?

Ал айтты: Анын үч жолу бар-ага басып барбоо, ишин сурабоо жана жардамга чакырбоо.

Сурадым: Иштин ийгилиги эмнеге көз каранды-биздин көктүгүбүзгөбү же тагдырдын жазуусунабы?

Ал айтты: Биздин көктүгүбүз бул тагдырдын себеби.

Сурадым: Жаштарга жана карыларга кандай адеп керек?

Ал айтты: Жаштарга тайманбастык менен уяттуулук, карыларга болсо билим менен токтоолук, адеп ылайык.

Сурадым: Улуулук кимге ыйгарылышы керек жана ал кандай шарттарда бейгам болушу мүмкүн?

Ал айтты: Улуулук ак менен караны айра тааныганга ыйгарылат, ал ишин билерман адамга тапшырганда бейгам болот.

Сурадым: Бейгам жүрүш үчүн кимден сактануу керек?

Ал айтты: Кошоматчы менен ач көздөн сактануу керек.

Сурадым: Эң берешен ким?

Ал айтты: Кимдир бирөөгө белек берип, ошонусуна сүйүнгөн адам.

Сурадым: Бул ааламда адам үчүн өмүрдөн артык бир нерсе барбы?

Ал айтты: Алар үчөө- ишеним, сүйүү жана мекен!

Сурадым:  Биз эч качан толук ээ боло албаган нерсе барбы?

Ал айтты: Алар төртөө-ден соолук, чындык, бакыт жана кыйышпас дос.

Сурадым: Жакшылык жасоо же жамандыктан алыс болуунун кайсынысы дурус?

Ал айтты: Жамандыктан алыс болуунун өзү эле-жакшылык.

Сурадым: Жакшы адамдын жаман болуп калышы мүмкүнбү?

Ал айтты: Ооба, жасаган жакшылыгы үчүн жемелеп турса.

Сурадым:  Жек көрүндүлөрдөн эмне үчүн үйрөнүүгө болбойт?

Ал айтты: Окумуштуу-жек көрүндү, ал эми митаам адам-окумуштуу болушу мүмкүн эмес.

Сурадым: Билимди эмне көркүнө чыгарып турат?

Ал айтты: Чынчылдык.

Сурадым: Эрдиктин белгиси эмне?

Ал айтты:  Айкөлдүк.

Сурадым:  Акылмандын кылган ишинин кайсынысы эң дурус?

Ал айтты: Карасанатайды жамандык жасоодон токтотуп калгандыгы.

Сурадым:  Кандай кемчилик эң зыяндуу?

Ал айтты: Адамдын түнттүгү.

Сурадым: Ким тутулуп, ким кутулат?

Ал айтты: Ким жамандык кылса, ал тутулуп, жамандык кылуу колунан келип турган, бирок аны кылбаган кутулуусу мүмкүн.

Сурадым: Өмүрдүн кайсы мезгилин жоголду деп эсептөөгө болот?

Ал айтты: Адамдын жакшылык кылуу колунан келип турганда, бирок аны кылбагандар.

Сурадым: Кандай буйрукка көңүл бурбай коюууга болбойт?

Ал айтты: Жүрөктүн, акылмандар менен ата-энелердин буйруктарына.

Сурадым: Бир жерге сээп, башка жерден түшүмүн алган эмне деген урук?

Ал айтты: Ал-ак көңүл жана акылдуу адамдарга жасаган жакшылыгың.

Сурадым: Өмүрдө эмне кымбат?

Ал айтты: Жакшы атак-даңк.

Сурадым: Өлүмдөн да коркунучтуу эмне бар?

Ал айтты: Жакырчылык менен коркунуч.

Сурадым: Зыян айкөлдүккө эмне алып келет?

Ал айтты: Төрт нерсе-ак сөөккө-көрө албастык, илимдүүгө-жокко үмүттөнүү, аялга-абийиринин жоктугу, эркекке калп айтуу.

Сурадым: Бул дүйнөдө эң таалайсыз ким?

Ал айтты: Жан дүйнөсү жакырлар.

Сурадым: Ак ниет адамдарга эмне тоскоол кылат?

Ал айтты: Эзүүчүлөрдүн даңкталышы.

Сурадым: Бул дүйнөнү эмне менен багындырууга болот?

Ал айтты: Акыл жана кадыр билгендик менен.

Сурадым: Врачтын жардамына кайрылбас үчүн эмне кылуу керек?

Ал айтты: Аз ичип, аз сүйлөп, ченеми менен уктап, ар ким менен эле катташа бербөө керек.

Сурадым: Адамдардын ичинен кимиси эң акылдуу?

Ал айтты: Көптү билип аз сүйлөгөн адам.

Сурадым: Кылган иштин пастыгы эмнеден келип чыгат?

Ал айтты: Муктаждыктан.

Сурадым: Муктаждык эмнеден келип чыгат?

Ал айтты: Бекерчилик менен бузулуп кетүүдөн.

Сурадым: Алаңгазарлык эмнеден келип чыгат?

Ал айтты: Жалгызчылыктан.

Сурадым: Мажүрөөлүк эмнеден келип чыгат?

Ал айтты: Жетекчиликтин жоктугунан.

Сурадым: Жол болбогондук эмнеликтен?

Ал айтты: Шашмалыктан.

Сурадым: Падыша ийгиликке эмне менен жетише алат?

Ал айтты: Адилеттүүлүк жана чындык менен.

Сурадым: Акылмандын өкүнүчү эмнеден келип чыгат?

Ал айтты: Иштеги шашмалыктан.

Сурадым: Уят эмне менен шартталган?

Ал айтты: Билип турган адамда-чочулоо, наадан адамда-билбестик менен.

Сурадым: Асылзаттыкты эмне бузат?

Ал айтты: Ач көздүк.

Сурадым: Бул дүйнөдө бардыгынан эмне жакшы?

Ал айтты: Кемсинүүсүз карапайымдык, сыйлыксыз айкөлдүк.

Сурадым: Бул дүйнөдө эң жек көрүндү эмне?

Ал айтты: Падышалардын каары, илимпоздордун-ач көздүгү жана кудурети күчтүүнүн көрө албастыгы.

Сурадым: Карапайымдыктын негизин эмне түзөт?

Ал айтты: Ак жүрөктүүлүк, өзүнөн жаштарга жана курдаштарына ордун ыйгаруу, эки жүздүүлүктөн баш тартуу.

Сурадым: Кырсыкка туш болбоо үчүн кимден кеңеш алуу керек?

Ал айтты: Анык ишеними, достук сезими менен терең билими бардан.

Сурадым: Падыша бардыгынан кимге муктаж?

Ал айтты: Билгенге.

Сурадым: Бул дүйнөдө эң жат ким?

Ал айтты: Наадан.

Сурадым: Бул дүйнөдө эң таалайлуу ким?

Ал айтты: Кылган ишин марттык жана өз сөзүн чындык менен көркүнө чыгарган адам.

Сурадым: Сый көрсөтүүдөн жаңылышуу мүмкүнбү?

Ал айтты: Падышаны урматтап, багып каралашкан адамыңды урматтап жаңылышың мүмкүн, сүйүүдөн жаңылышууга болбойт.

Сурадым: Өмүрүң өткөнчө эмнеге бекем болуу керек?

Ал айтты: Үч нерсеге –түзүлгөн келишимге, ишенген мүлктү сактоого, душманга кечирим кылууга.

Сурадым: Кайгы-кападан эмне арылтат?

Ал айтты: Үч нерсе- жан аяшпас досуң менен жолугушуу, мезгил менен жан жолдоштун жөлөк болушу.

Сурадым: Адегенде анчалык байкалбаса да, акыры кандай адаттан кутула албайсың?

Ал айтты: Маскарапоздонуудан, жаман ооздуктан жана  ишке чалды куйдулуктан.

Сурадым: Илимге эмненин зыяны тиет?

Ал айтты: Илимди шыгы жок түшүндүрүүнүн, өзү ошого арзыбаган адамды окутуу, түшүнүүгө жөндөмү жок туруп илим жөнүндө айтып берүүнүн.

Сурадым: Эмнеге ишенимдүү болбоо тийиш?

Ал айтты: Тамактын көптүгү менен ден соолукка.

Сурадым: Жакшылыкка эмне менен алкыш айтса болот?

Ал айтты: Үч нерсе-жүрөктөгү ынтымак, ооз эки ыраазылык, иш менен.

Сурадым: Бул дүйнөдө кимдин абалы баарынан жакшы?

Ал айтты: Билимдин жеткен жерине ээ болгондун, айкөлдүк менен ден соолугу бардын.

Сурадым: Кайсыдан кармануу зарыл?

Ал айтты: Берилген адамга кайдыгер кароо менен кем акыл адамдардан.

Сурадым:  Элдин мени сүйүшү үчүн эмне кылуум керек?

Ал айтты: Өз ара мамиледе катаал болбо, калп айтпа, заар тилдүү болбо.

Сурадым: Илимди окуп-үйрөнүү кандай пайда алып келет?

Ал айтты: Эгер сен күчтүү болсоң-даңкка жетесиң, жакыр болсоң байыйсың, белгисиз болсоң атагың чыгат.

Сурадым: Өз баркыңды сактоо үчүн эмнени жашыруу керек?

Ал айтты: Жакырдыгың менен душмандарыңдан жолдуу болбогонуңду, ошондой эле берген кайыр садагаңды.

Сурадым: Көлөкөдө калбагыдай кандай иш жасоо керек?

Ал айтты: Түшүнө турганга кеңеш, пайдалана билгенге билим берүү керек, аткара билгенге жакшылык каалагын.

Сурадым: Өзүңдү адамдардан алыстатпоо үчүн эмне кылуу керек?

Ал айтты: Ушакчы кара ниет болбой, адептүү бол.

Сурадым: Илимдин өлбөстүгү эмнеде?

Ал айтты: Анткени бул дүйнөдө да, тигил дүйнөдө да залкардык илим менен байланышкандыгында.

Сурадым:  Улуунун кичүүдөн артыкчылыгы эмнеде?

Ал айтты: Улуусу кичүүсүнөн сыр жашырууга, андан кеңеш албоого жана ага улуулуктун ишин тапшырбоого тийиш экендигинде.

Сурадым: Жакшы дос эмне менен айырмаланат?

Ал айтты: Сенин жаңылыштыгыңды жашырып, сага кеңеш менен насаат айткандыгы менен.

Сурадым: Жаман жолдош деп кимди айтат?

Ал айтты: Сенин жолуңдун болбосуна жардам берип, анан: «сен андай кылбооң керек эле!»-деп табалап турганды.

Сурадым: Аман-эсен жашоо үчүн эмне кылуу керек?

Ал айтты: Өзүңдү падышаны, кожо-молдолор менен кыйышпас досуңду шылдыңдагандан тыйгын.

Сурадым: Кимге жакшылык кылуу керек?

Ал айтты: Акыл-эстүү гана адамга.

Сурадым: Акыбетин кайтарууга үмүт кылбай туруп, кандай адамдарга жакшылык жасоого болот?

Ал айтты: Акмакка,  зар тилдүү жана кара ниет душманыңа.

Сурадым: Жакшылыкты эмне көрккүнө чыгарат?

Ал айтты: Анткорлуксуз жупунулук, жемесиз марттык менен жакшылык, сый талап кылбастан кызмат көрсөтүү.

Сурадым: Жакшы турмушту эмне берет?

Ал айтты: Үч нерсе-өзүн токтото билүү, чыдамкайлык, талап кылбоочулук.

Сурадым: Согуштагы ийгилик эмне менен жетишилет?

Ал айтты: Туура чечим, күч жана кыраакылык менен.

Сурадым: Өзүнүн кемтиксиздигине карабастан, ошондо да дагы бир нерселерге муктаж кылган буюмдар барбы?

Ал айтты: Алар үчөө- акылман акылдуу болсо да, кеңешке муктаж, аскер адамы-канчалык күчтүү болбосун амалкөйлүксүз эч нерсе кыла албайт, динчил адам беш жолку намазга муктаж.

Сурадым: Сенин өтүнүчүңдү качан канааттандыра алышат?

Ал айтты: Качан гана мүнөзү жакшы жана адамдын сураганын айтырбай билгенге кайрылганда. Талабың так маалында суралса, ошондо эмне эксең ошону оросуң.

Сурадым: Өзүнүн өйдө ылдый жүргөнүнө карабастан, ким бактылуу боло алат?

Ал айтты: Өзүнүн жүрүм-турумуна жараша экөө: ишине берилген адам менен эрине ала жип аттабаган аял бактылуу болот.

Чогулткан   Асылбек  БЕКТЕНОВ 

Булак: “Эл деми”

Эгер бул тексттен ката таап калсаңыз, ошол ката сөздү белгилеп, Ctrl+Enter кнопкаларын чоогу басуу менен билдирип коюңуз.

КОММЕНТАРИЙ КАЛТЫРУУ

Төмөндө көрсөтүлгөн уячаларга керектүү маалыматтарды туура киргизгениңизди текшериңиз.HTML-код киргизүүгө уруксат жок.

+ 59 = 66

ОКШОШ МАКАЛАЛАР

Меню

Орфографиялык ката тууралуу Отчет

Редакцияга төмөнкү текст жөнөтүлөт: